TIMSKIM RADOM DO CILJA!

­­Rad u timu je jedan od najefektivnijih načina ostvarenja definisanih ciljeva. Međutim, da bi rad u timu bio što efikasniji trebalo bi da se povede računa o nekoliko ključnih elemenata. U nastavku ćemo ih navesti i malo se bolje sa njima upoznati.

1.   KOMUNIKACIJA

Efektivna komunikacija je najvažnija odlika svakog tima. Ona pomaže da se lakše ustanovi šta se očekuje od svakog pojedinačnog člana kako u toku rada ne bi došlo do preklapanja zaduženja, nerazumevanja i konflikta. Ako u okviru tima postoji potpuna transparentnost, ona će doprineti stvaranju pozitivne atmosfere i protoku kreativnosti. Takođe, ona doprinosi stvaranju kohezije i poverenja u okviru tima što takođe za posledicu ima efektivniji rad i veću produktivnost.

 

saradnja

2.   SARADNJA

Bez saradnje sa ostalim članovima tima se teško može doći do željenog cilja. Rad u timu, pri nalaženju nekog inovativnog rešenja poslovnog problema, obično zahteva doprinos svakog pojedinačnog člana, a na osnovu njegovog afiniteta. O tome posebno treba povesti računa pri podeli zadataka i odgovornosti. Saradnja omogućava da svaki od članova u jednakoj meri doprinese zajedničkom cilju.

3.   UPRAVLJANJE VREMENOM

Članovi tima se nalaze u položaju međuzavisnosti kada se radi o zadacima koji su pred njh postavljeni. Da bi sve teklo po nekom unapred utvrđenom planu, potrebno je da se svi pridržavaju vremenskog okvira koji je pripisan pojedinačnim zadacima, što će pomoći ujednačeni tok procesa rada i nesmetan napredak.

4.   POSLOVNE SPOSOBNOSTI

Za efektivan rad u timu nepohodno je da svaki od članova bude upoznat sa svojom ulogom u timu i time šta ona podrazumeva. Pored ovoga, svaki od članova tima treba sa sigurnošću da zna kom cilju tim teži. U stanju takve kolektivne svesti, svaka prepreka na koju se može naići u toku rada će biti lako otklonjiva. Da bi se osigurala kohezivnost, tim treba, ukoliko je to moguće, da pristupi aktivnostima koji će učvrstiti međuljudske odnose koji u njemu vladaju. Takve aktivnosti mogu biti formalne (one vezane za sam zadatak ili posao) ili neformalnog karaktera (izmeštene iz poslovnog okruženja u neformalno).