ESTIEM LG Beograd

ESTIEM LG Beograd predstavlja lokalnu grupu Udruženja evropskih studenata industrijskog inženjerstva i menadžmenta sa sedištem na Fakultetu organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu. Lokalna grupa Beograd je osnovana 2005. godine, a 2007. na polugodišnjoj skupštini u Bremenu stekla je status punopravnog člana. Danas broji preko 150 članova.

ESTIEM LG Beograd danas predstavlja apolitičnu i neprofitnu organizaciju usmerenu na realizaciju inicijativa njenih članova i njihov razvoj u oblasti edukacije i realizacije projekata industrijskog inženjerstva i menadžmenta.
Za deset godina postojanja članovi ESTIEM LG Beograd razvili su preko 10 inicijativa. Konstantnim radom i unapređenjem aktivnosti i projekata kroz 10 godina postojanja i delovanja organizacije na FON-u, ESTIEM LG Beograd postala je jedna od najaktivnijih i najuspešnijih organizacija koje okupljaju mlade i ambiciozne studente na FON-u.

Članovi ESTIEM LG Beograd su jedni od najperspektivnijih studenata Fakulteta organizacionih nauka. Oni imaju privilegiju da stečena teorijska znanja primene u praksi kroz realizaciju mnogobrojnih projekata različitog karaktera, što im pruža mogućnost da steknu znanja iz različitih sfera poslovanja. Takođe, tokom realizacije aktivnosti organizacije tokom akademske godine, članovi stupaju u kontakt sa starijim članovima organizacije i imaju priliku da se angažuju u različitim timovima i steknu iskustva i veštine rada sa razlučitim ljudima i kroz različite funkcije i upravljačke uloge. U okviru organizacije postoji nastojanje konstantnog prenošenja znanja, iskustva i veština. Okupljeni oko istih ciljeva, profesionalnih i ličnih, članovi ESTIEM LG Beograd kroz timski rad, radne i starteške sastanke, teambuilding aktivnosti, neformalna okupljanja, javne nastupe i predstavljanja organizacije, razvili su sistem vrednosti i sistem rada koji je za 10 godina prevazišao profesionalne oblike udruženog rada.

Veliku podršku organizaciji pružaju najeminentnije svetske i domaće kompanije. Studentima koji su aktivni u organizaciji je pružena mogućnost da se bliže upoznaju sa strategijom i politikom poslovanja istih. Kroz predavanja, treninge i obuku u kompanijama pojedinci su u prilici da se usavršavaju u određenoj oblasti i stvaraju viziju o daljem usmerenju. Interaktivni odnos pruža šansu članovima organizacije da ostvare potencijalnu saradnju i steknu priliku da kroz praksu započnu sopstvenu karijeru.

ESTIEM LG Beograd pruža mogućnost svojim članovima da se upoznaju sa članovima ESTIEM-a, studentima menadžmenta i industrijskog inženjerstva iz mnogih evropskih država. Projekti, koji podrazumevaju interakciju, kao i razmenu znanja i iskustava, savršena su prilika za putovanja i dodatno obrazovanje. To je prilika i za studente iz cele Evrope da se upoznaju i druže i tako pored spoznaje poslovnog sveta steknu nova prijateljstva, iskustva i dragocene uspomene. Pored toga, u okviru lokalne grupe postoji običaj da se nakon uspešno izvršenog zadatka članovi organizacije okupljaju i u pozitivnom duhu proslavljaju zajednički uspeh. Tako članovi dobijaju podsticaj i motivaciju za radom, želju za uspehom, ali i traganje za dobro poznatim ESTIEM duhom.

Iako mlada, lokalna grupa Beograd ima alumni članove organizacije koji svojom podrškom i savetima omogućavaju da se tok prenošenja znanja, radnih uspeha ne prekine, a vrednosti organizacije ne zapostave. Poštovanje između alumni i aktivnih članova ESTIEM LG Beograd je obostrano, a međusobna komunikacija i mreža svih članova koja se razvija unutar iste se održava i neguje putem internih kanala komunikacije i putem ličnih kontakata.

0
Zemalja
0
Lokalnih grupa
0
Članova ESTIEM mreže
0
Članova LG Beograd